Skip to content
DOFINANSOWANIE | Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu):

 • podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie do konferencji: miejsce i data konferencji, typ, polska czy zagraniczna);
 • abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję);
 • potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z planu konferencji
  z nazwiskiem wnioskodawcy);
 • szczegółowy kosztorys (a w przypadku składania wniosku przed wyjazdem – kosztorys wstępny) z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 2000 zł.
 • w przypadku konferencji zagranicznej, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę,
  który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego
  właściwego do spraw nauki lub współpracy z zagranicą, oraz umowy zlecającej wyjazd.

  Wzór umowy zlecającej wyjazd za granicę dla doktoranta studiów doktoranckich
  Wzór umowy zlecającej wyjazd za granicę dla doktoranta Szkoły Doktorskiej

   

  UWAGA! 

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju zgodnie z § 2
  “Studenci i doktoranci realizujący zadania związane z procesem kształcenia np.: praktyki, seminaria, zawody sportowe, ćwiczenia terenowe, itp. poza siedzibą Uczelni mogą otrzymać zwrot udokumentowanych kosztów podróży. W przypadku powierzenia realizacji innych zadań, m.in. realizacji projektów badawczych mogą oni otrzymać zwrot kosztów zgodnie z zasadami przewidzianymi dla pracowników pod warunkiem zawarcia umowy zlecającej wyjazd, której wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.”

  W związku z tym każdy wyjazd krajowy musi być potwierdzony umową zlecającą wyjazd (Podpisaną przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej -> doktoranci tzw. “nowego trybu” lub dziekana -> doktoranci tzw. “starego trybu”) oraz delegacją.

  Umowa zlecająca wyjazd poza siedzibę uczelni (doktorant)

  Druk delegacji

 

 Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.