Skip to content
DOFINANSOWANIE | Dofinansowanie na Szkolenie

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (musi zawierać informacje odnośnie do szkolenia: pełna nazwa organizatora, miejsce, czas szkolenia, typ, itp.);
 • program szkolenia;
 • kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1000 zł;
 • potwierdzenie rejestracji na szkolenie;
 • w przypadku wniosku składanego po powrocie ze szkolenia w kraju, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu;
 • w przypadku szkolenia zagranicznego, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie. Wnioski o wyjazdy zagraniczne są składane w Biurze Nauki.
  Wszystkich niezbędnych informacji udziela p. Katarzyna Bełczykowska 

  UWAGA! 

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju zgodnie z § 2
  “Studenci i doktoranci realizujący zadania związane z procesem kształcenia np.: praktyki, seminaria, zawody sportowe, ćwiczenia terenowe, itp. poza siedzibą Uczelni mogą otrzymać zwrot udokumentowanych kosztów podróży. W przypadku powierzenia realizacji innych zadań, m.in. realizacji projektów badawczych mogą oni otrzymać zwrot kosztów zgodnie z zasadami przewidzianymi dla pracowników pod warunkiem zawarcia umowy zlecającej wyjazd, której wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.”

  W związku z tym każdy wyjazd krajowy musi być potwierdzony umową zlecającą wyjazd (Podpisaną przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej -> doktoranci tzw. “nowego trybu” lub dziekana -> doktoranci tzw. “starego trybu”) oraz delegacją.

  Umowa zlecająca wyjazd poza siedzibę uczelni (doktorant)

  Druk delegacji

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.