Skip to content
DOFINANSOWANIE | Rozliczanie dofinansowania

ZASADY ROZLICZANIA DOFINANSOWAŃ PRZYZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ DOKTORANTÓW

  1. Finansowane są jedynie wydatki uwzględnione w kosztorysie. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów, które nie zostały umieszczone we wniosku.
  2. Rozliczenie diety w przypadku wyjazdów krajowych może nastąpić tylko, jeżeli została ona ujęta w kosztorysie oraz uzyskano przed wyjazdem zgodę na wyjazd w postaci druku delegacji podpisanego przez dziekana lub kierownika studiów doktoranckich. Prorektor właściwy ds. Kształcenia nie wystawia delegacji.
  3. W celu uzyskania zwrotu poniesionych wydatków konieczne jest przedstawienie oryginału faktury wystawionej na Uniwersytet Gdański.
    Do faktur płaconych przelewem należy dołączyć potwierdzenie przelewu. Faktury wystawiane na nazwisko doktoranta nie mogą zostać rozliczone. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie jest wymagana faktura na Uniwersytet Gdański są konferencje organizowane przez sam Uniwersytet Gdański. Rozliczeniu podlegają ponadto dokumenty finansowe w postaci biletów za przejazd na konferencję, szkolenie, kwerendę.
  4. Dokumenty, które zostają przedstawione do rozliczenia należy opisać na odwrocie podając informację o tym, czego dotyczy dana faktura/bilet, oraz imię, nazwisko i numer konta osoby, dla której ma być dokonany zwrot.
  5. Należy przestrzegać terminów rozliczenia dofinansowania, każdorazowo wpisywanego na decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Po upływie wyznaczonego terminu rozliczenia nie będą uwzględniane.
  6. Do obowiązku doktoranta należy zasięgnięcie informacji dotyczącej decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów dotyczącej przyznania dofinansowania. 

DANE DO FAKTUR:

Uniwersytet Gdański
Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
NIP: 584-020-32-39

Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Wszystkie wnioski z przyznanym dofinansowaniem należy rozliczać u Pana Kacpra Wiśniewskiego
e-mail: kacper.wisniewski@ug.edu.pl
tel. (+58) 523 23 69

Termin złożenia dokumentów potwierdzających wydatki wykazane w kosztorysie (faktury, oryginały biletów, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów)
to 14 dni od dnia powrotu.

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH?

Dokumenty potwierdzające wydatki wykazane w kosztorysie wstępnym (faktury, oryginały biletów, wydruki biletów lotniczych, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) muszą zostać złożone przez doktoranta w Biurze Nauki Uniwersytetu Gdańskiego nie później niż 14 dni od powrotu doktoranta z wyjazdu zagranicznego. Termin rozliczania wniosku jest wpisywany każdorazowo na decyzji o przyznaniu dofinansowania.