Skip to content
DOFINANSOWANIE | Informacje dla składających wnioski

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wszystkie wnioski o dofinansowanie należy składać mailowo na adres Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG

e-mail: kbrd@ug.edu.pl

tel. (+58) 523 23 69

WZORY WNIOSKÓW I NOWY REGULAMIN

Wniosek do KB RD UG dla Doktorantów

Wniosek do KB RD UG dla organizacji

Regulamin Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego 

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Takie wnioski można składać  także po odbytych wyjazdach. Doktorant składa wniosek o przyznanie dofinansowania nie później niż 7 dni przed dniem wyjazdu, a przypadku ubiegania się o przyznanie dofinansowania po wyjeździe ‒ nie później niż 14 dni od dnia powrotu.

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Wszystkie wyjazdy z przyznanym dofinansowaniem należy rozliczać u p. Kacpra Wiśniewskiego
e-mail: kacper.wisniewski@ug.edu.pl
tel. (+58) 523 23 69

Termin złożenia dokumentów potwierdzających wydatki wykazane w kosztorysie (faktury, oryginały biletów, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) to 14 dni od dnia powrotu.

WAŻNE w przypadku wyjazdów krajowych: Rozliczenie diety może nastąpić tylko, jeżeli jej kwota została określona w kosztorysie, a doktorant uzyskał przed wyjazdem zgodę na wyjazd krajowy w postaci delegacji udzielonej przez dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej albo kierownika studiów w doktoranckich.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO?

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego musi zostać złożony przez doktoranta nie później niż na 7 dni przed tym wyjazdem.

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH?

Dokumenty potwierdzające wydatki wykazane w kosztorysie wstępnym (faktury, oryginały biletów, wydruki biletów lotniczych, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) muszą zostać złożone przez doktoranta w Biurze Nauki  Uniwersytetu Gdańskiego nie później niż 14 dni od powrotu doktoranta z wyjazdu zagranicznego. Termin rozliczania wniosku jest wpisywany każdorazowo na decyzji o przyznaniu dofinansowania.

NA WYJAZDY ZAGRANICZNE (SZKOLENIA, KONFERENCJE) POTRZEBNA JEST ZGODA OD PROREKTORA DS. BADAŃ NAUKOWYCH

WYJAZDY KRAJOWE

UWAGA! 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju zgodnie z § 2
“Studenci i doktoranci realizujący zadania związane z procesem kształcenia np.: praktyki, seminaria, zawody sportowe, ćwiczenia terenowe, itp. poza siedzibą Uczelni mogą otrzymać zwrot udokumentowanych kosztów podróży. W przypadku powierzenia realizacji innych zadań, m.in. realizacji projektów badawczych mogą oni otrzymać zwrot kosztów zgodnie z zasadami przewidzianymi dla pracowników pod warunkiem zawarcia umowy zlecającej wyjazd, której wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.”

W związku z tym każdy wyjazd krajowy musi być potwierdzony umową zlecającą wyjazd (Podpisaną przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej -> doktoranci tzw. “nowego trybu” lub dziekana -> doktoranci tzw. “starego trybu”) oraz delegacją.

Umowa zlecająca wyjazd poza siedzibę uczelni (doktorant)

Druk delegacji